зөвлөх баг
IPO процесс

1

Төлөвлөгөөг хүргүүлсэн
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-29

2

Танилцуулгаа хүргүүлсэн
2022-02-14

3

Зөвшөөрөл авсан

4

Анхдагч ЗЗ-н захиалга эхэлсэн

5

Амжилттай IPO хийсэн
Банкирууд
Видео мэдээ
Байр суурь
Р.Саранцэцэг
Монголбанкны Мөнгөн тэмдэгтийн газрын захирал
Судалгаа
Онлайн хичээл
Банк 360°
Банкуудын ранк
4-р улирал
4 жилээр
Нийт хөрөнгө
Цэвэр зээл
Хүүгийн орлого
Цэвэр ашиг

Хаан банк

Худалдаа хөгжлийн банк

Голомт банк

Хас банк

Төрийн банк

1

2

3

4

5

Энэхүү эрэмбэ нь банкуудын албан ёсны үнэлгээ биш бөгөөд Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК-аас тухайн банкны хамгийн сүүлийн улирлын санхүүгийн үзүүлэлтэд тулгуурлаж тооцсон үзүүлэлт болно.

Уг эрэмбийг тогтоохдоо дараах томъёог ашиглалаа. Үүнд:

tomoyo
Бүртгүүлэх
Холбоо барих

©2021 Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК (Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан)